Ankieta

Czy podoba Ci się nasza nowa strona?

wyniki

Loading ... Loading ...
Newsletter
Chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w przedszkolu? - zapisz się na naszą listę mailingową.

Ochrona Danych Osobowych

 

Szanowny kandydacie!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przekazywanych dla celów rekrutacji na wolne stanowisko, Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował dla Państwa krótką instrukcję, dzięki, której Państwa dokument aplikacyjny będzie spójny z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązkowo, w dokumencie aplikacyjnym należy zamieścić poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji, na podstawie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.

 

W przypadku zamieszczenia w dokumencie aplikacyjnym swojego wizerunku, należy zamieścić w nim poniższą klauzulę:

 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO,
Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) zezwalam na przetwarzanie mojego wizerunku zamieszczonego w dokumencie aplikacyjnym.

 

Zgodnie z art. Art. 221. Kodeksu Pracy, który określa zakres danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym osoby ubiegającej się o pracę, należy zamieścić następujące dane:

*dokumenty aplikacyjne zawierające szerszy zakres danych, zostaną trwale usunięte w trybie natychmiastowym, a kandydaci nie będą brani pod uwagę w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. imiona rodziców;
 3. datę urodzenia;
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 5. wykształcenie;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

 1. Administratorem jest Bajkowe Przedszkole w Dawidach, które przetwarza dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w związku z art. 221Kodeksu Pracy.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Marcin Ciastoń, nr tel.604 466 789.
 3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Bajkowym Przedszkolu w Dawidach.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej, przez okres 1 roku, po tym okresie zostaną trwale zniszczone. Dane osoby przyjętej do pracy będą przeniesione do akt pracowniczych i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
 5. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 6. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

                                                                     

Dawidy Bankowe, dnia 14.06.2018r.

INFORMACJA

ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Dawidach przy ul. Warszawskiej 210, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c
i art. 9 ust. 2 lit. g (w przypadku gdy mamy 6 latków – obowiązek szkolny) oraz  art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Bajkowym Przedszkolu w Dawidach jest  Pan  Marcin Ciastoń, nr tel.604 466 789
ADMINISTRATOR

p.o. dyrektor

Zofia Witkowska

Dyrektor „Bajkowego Przedszkola w Dawidach” przy ul. Warszawskiej 210 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przez przedszkole przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO,
Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających
z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

dyrektor Zofia Witkowska

Dyrektor „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”, ul. Warszawska 210 informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane
w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”

dyrektor Zofia Witkowska

   SZANOWNI PAŃSTWO

Wypełniając ustawowy i statutowy obowiązek zapewnienia DZIECKU PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA, pracownicy placówki uprawnieni są do weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko poprzez sprawdzenie okazanego przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości.

Podstawa prawna:

W oparciu o treść art. 102. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [Statut przedszkola zawiera w szczególności: szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
z przedszkola przez rodziców lub upowa
żnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo]  –  Statut przedszkola oraz publicznych szkół, określa zgodnie z przepisami prawa oświatowego – szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnionych przez nich osób zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo[…]

 

W sytuacji niedopełnienia obowiązków osoba odpowiedzialna podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  – Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego
w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  § 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. – [t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, 2138].

 

DYREKTOR

 Zofia Witkowska